top of page

Contact

ما معتقدیم درارائه خدمات حقوقی به اشخاص باید احترام گذاشت و نباید هیچگونه تبعیضی قائل شد. بدینترتیب، ما شرکتی هستیم که به نیازهای غیر انگلیسی زبانان حساس هستیم. اگر به مترجم نیاز دارید، ما آماده همکاری با شما و ارائه آن در ارتباط با خدمات حقوقی خود آماده هستیم. لطفاً هنگام تماس با ما از طریق ایمیل در پیوند باتماس باما، نیازهای خودرا شناسایی کنید.

برای ما پیام زیر راارسال دارید

تلفن:   

ایمیل:

۱-۸۰۳-۳۴۵-۷۶۵۳

با تشکر از ارسال
bottom of page